voorheen HBO Drechtsteden
banner images

Privacy Policy

Privacyverklaring 

Aanleiding

HBO Academy verwerkt van haar studenten persoonsgegevens. Wij hechten eraan de verplichtingen vanuit de (aangescherpte) privacywetgeving op een juiste en transparante wijze uit te voeren. Net als altijd gaan wij ook nu en in de toekomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Waarom verwerkt HBO Academy jouw persoonsgegevens?

HBO Academy verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de diensten van HBO Academy en/ of omdat je deze gegevens zelf aan HBO Academy verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de verplichtingen als onderwijsinstelling. Zo hebben wij bijvoorbeeld jouw gegevens nodig om jou aan te melden als student, jouw voortgang bij te kunnen houden en jou in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om jouw gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals de DUO.

Gegevens die niet nodig zijn voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die HBO Academy met jou is aangegaan, of die niet nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, verwerken wij alleen met jouw toestemming.

Welke gegevens verwerkt HBO Academy van jou?

Wij verwerken als HBO Academy veel soorten gegevens van jou, waarvan jij de meeste gegevens rechtstreeks aan HBO Academy hebt verstrekt. Je kunt hierbij denken aan jouw contactgegevens, jouw studieverleden en gegevens over jouw voortgang. De verstrekking van deze gegevens is een voorwaarde om te kunnen studeren bij HBO Academy.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou:

 • Contactgegevens;
 • Administratienummer;
 • Nationaliteit en geboorteplaats;
 • Studievoortgang;
 • Docenten en mentoren;
 • Financiën;
 • Beeldmateriaal.

Wij verwerken geen medische gegevens van jou. Soms is het overigens wel in jouw belang om medische gegevens te verstrekken. Dit doen wij dan ook uitsluitend op jouw eigen verzoek en met jouw uitdrukkelijke toestemming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om medische gegevens die noodzakelijk zijn om jou goed te kunnen helpen / begeleiden; denk bijvoorbeeld aan het doorgeven dat je epilepsie hebt zodat HBO Academy adequaat kan optreden in nood. Wij zullen je nooit verplichten dergelijke gegevens te overleggen. HBO Academy heeft in een dataregister, inzichtelijk gemaakt welke categorieën van persoonsgegevens van jou worden verwerkt.

Hoe gaat HBO Academy om met jouw gegevens?

Bij het verwerken van jouw gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Dit betekent dat HBO Academy niet meer gegevens zal verwerken dan noodzakelijk is om de rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat jouw gegevens niet gebruikt zullen worden voor andere doeleinden.

Wij hebben altijd al jouw gegevens zorgvuldig en veilig opgeslagen. Met de komst van de nieuwe wetgeving is ervoor zorg gedragen dat wij aan de nieuwe wettelijke vereisten voldoen. De gegevens worden zo mogelijk gecodeerd bewaard (dus niet direct naar de persoon te herleiden) en uiteraard niet langer dan noodzakelijk.

Als Organisatie streven wij ernaar jouw gegevens met zo min mogelijk partijen te delen. Delen van jouw gegevens is soms echter verplicht of noodzakelijk om doelen te bereiken. In het dataregister

is geregistreerd welke interne gebruikers van jouw gegevens bestaan.

Behalve intern worden jouw gegevens op basis van een wettelijke verplichting gedeeld met bepaalde organisaties zoals:

 • DUO,
 • De bank van HBO Academy.

HBO Academy gebruikt daarnaast ICT-applicaties van diverse leveranciers waarin jouw gegevens worden verwerkt. Denk hierbij aan het studentenadministratiesysteem Osiris. Dit is dan echter altijd onder de verantwoordelijkheid van HBO Academy. HBO Academy heeft al geruime tijd met deze partijen goede afspraken om jouw privacy te waarborgen. De gegevens worden niet gedeeld met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. De gegevens worden ook niet verkocht of verhuurd aan derde partijen.

Welke rechten heb jij?

HBO Academy stelt jou graag in staat om gebruik te maken van de rechten die je hebt onder het privacy recht:

 • Je kunt altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die HBO Academy van jou verwerkt.
 • Je kunt ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van HBO Academy. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als je verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, wordt getoetst of dit mogelijk is. Bij deze toets houden wij ons aan de wettelijke eisen. Soms zijn wij namelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren en kan het wissen van gegevens dus niet.
 • Je hebt het recht om te vragen om de gegevens die HBO Academy over jou verwerkt aan jou of aan een andere organisatie over te dragen.

Mocht jij een van bovengenoemde rechten willen uitvoeren dan kun je terecht bij info@hbo-academy.nl. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om jouw verzoek (in redelijkheid en billijkheid) in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als een wettelijk plicht bestaat om bepaalde gegevens te bewaren.

Mocht je het niet eens zijn met een besluit van HBO Academy, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2021.